Romania English Netherlands

Voorzijde of Keerzijde

Voor numismaten is het identificeren van de voorzijde van een munt een belangrijk aspect. Tot nu toe bestaat er geen consensus betreffende de identificatie ervan (de zijde die is voorbehouden aan de uitgever).

De meeste onderzoekers gaan ervan uit dat de voorzijde van de munt de kant is met het opschrift KOΣΩN. Anderen, onder wie Judita Winkler, Octavian Iliescu of Carmen Maria Petolescu, steunden de hypothese volgens welke de kant met de adelaar de voorzijde is en die met het opschrift de keerzijde.

Een strikt technische opvatting aangaande dit onderwerp is de volgende:

”Aangezien de munten van het type Koson twee keerzijdes imiteren, zijn de meningen van de specialisten die zich in de loop van de tijd met deze emissie hebben beziggehouden verdeeld wat betreft het vaststellen van de relatie tussen de twee zijden. We hebben geconstateerd dat de matrijzen waarmee de zijden waarop de adelaar staat afgebeeld talrijker zijn dan die waarop een consul omringd door lictoren staat afgebeeld; en we weten dat, normaal gesproken, de talrijkere matrijzen de beweeglijke waren, gebruikt voor de keerzijde, omdat ze sneller slijten. Derhalve zullen we de matrijs waarop de drie personages voorkomen als vaste stempel aanduiden. Hoewel de zaken er vanuit een technisch oogpunt gezien anders voorstaan, hebben we bij het beschrijven van de muntstukken de zijde die de adelaar, het symbool van de goddelijkheid, afbeeldt als voorzijde gepresenteerd.”

Mihai Dima, Dan Ilie, Tezaurul de monede de tip KOSON descoperit la Târsa, com. Boșorod, jud. Hunedoara. Lotul păstrat la Banca Națională a României, [De goudschat met munten van het type KOSON ontdekt in Târsa, gem. Boșorod, distr. Hunedoara. De exemplaren die worden bewaard in de Nationale Bank van Roemenie], in ”Simpozion de Numismatică, organizat cu ocazia comemorării Sfântului Ștefan cel Mare, domn al Moldovei (1504-2004) [Symposium voor Numismatiek, georganiseerd ter gelegenheid van de herdenking van Sint-Stefan de Grote, vorst van Moldavië], Chișinău, 29 september-2 oktober 2004”, Boekarest, 2007, p. 36.

Carmen Maria Petolescu noteerde:

”De meningen zijn echter verdeeld als het erom gaat vast te stellen welke afbeelding de voorzijde en welke de keerzijde van de munt vertegenwoordigt. Aldus duidt een deel van de auteurs de kant met de adelaar als de voorzijde aan, terwijl anderen de kant waarop het opschrift KOΣΩN, het monogram en de drie in toga geklede personages staan afgebeeld als de voorzijde beschouwen.

De keuze voor de adelaar als voorzijde – een opvatting die door Iudita Winkler en Octavian Iliescu naar voren wordt gebracht – lijkt ons de meest correcte.”

Carmen Maria Petolescu, Monedele regelui Coson [De munten van koning Coson], Boekarest, 2011, p. 65